Per saber-ne més Per saber-ne mès Para saber más Pour en savoir plus To learn more
   

  Per saber-ne més
Per saber-ne mès
Para saber más
Pour en savoir plus
To learn more
Bibliografia, rànquing, altres webs, jornades d'arbres monumentals, etc.
Bibliografia, ranquing, auti webs, jornades d'arbes monumentaus, etc.
Bibliografía, ranking, otras webs, jornadas de árboles monumentales, etc.
Bibliographie, ranking, autres sites internet, journées des arbres monumentaux, etc.
Bibliography, ranking, other websites, conferences of monumental trees, etc.
(ca = català, aran = aranés, es = español, fr = français, en = English)

 
 
 
 
 
 
 
     
   
     
         * NOTES: Per saber-ne més sobre Espècies, Glosari, Mesures, Rànquing, Situació i Itineraris   
 
     
     
     
     
     
  Arbres de Catalunya (espècies)
Arbes de Catalonha (espècies)
Árboles de Cataluña (especies)
Arbres de la Catalogne (espèces)
Catalonia trees (species)
 
 
 
   
  làmines • lamines • láminas • planches • posters
   
  [PDF] Arbres de Catalunya: les coníferes (ca)
  [PDF] Arbes de Catalonha: es conifères (aran)
    [PDF] Arbres de Catalunya: els planifolis (ca)
    [PDF] Arbes de Catalonha: es planifolis (aran)
     
     
     
     
  Arbres dels Ports (espècies)
Arbes des Ports (espècies)
Árboles de Els Ports (especies)
Arbres de Els Ports (espèces)
Trees of the Ports (species)
 
 
 
   
  opuscle • huelheton • folleto • brochure • brochure
   
  [PDF] (ca-en), (es-fr) 1 (revers). Descripció de 10 espècies i mapa
  [PDF] (ca-en), (es-fr) 2 (anvers). Fitxes ("AM, Tresors naturals dels Ports")
     
     
     
     
      Estatus de proteccion. Estat de conservacion
Estatus de protección. Estado de conservación
Statut de protection. État de conservation
Protection status. Conservation state
 
 
     
   
  Llegenda dels símbols usats a les fitxes
      Legenda des simbèus usadi a les fiches
  Leyenda de los símbolos usados en las fichas
  Légende des symboles utilisés dans les fiches
      Legend of the symbols used in the files
   
   
        
  (ca, aran, es, fr, en)
   
     
     
     
     

  Glossari
Glossari
Glossario
Glossarie
Glossary
 
 
 
 
   
  (ca, aran, es, fr, en)
     
     
     
     

  Mesures
Mesures
Medidas
Mesures
Measurements
 
 
 
 
  [PDF] (ca, es, en)
  Dimensions bàsiques que es mesuren
Dimensions basiques que se mesuren
Dimensiones básicas que se miden
Dimensions de base à mesurer
Basic dimensions to be measured
 
 
 
     
     
     
     
  Rànquing dels arbres monumentals (Catalunya)
Ranquing des arbes monumentaus (Catalonha)
Ranking de los árboles monumentales (Cataluña)
Ranking des arbres monumentaux (Catalogne)
Ranking of monumental trees (Catalonia)
 
 
 
 
 
  [PDF] (ca, es, fr, en)
     
     
     
     
  Situació i itineraris
Situacion e itineraris
Situación e itinerarios
Situacion et itinéraires
Situacion and itineraries
 
 
 
 
  Sistemes de referència. Coordenades, convertidors. Unitats de mesura, precisió. Itineraris
  Sistèmes de referéncia. Coordenades, convertidors. Unitats de mesura, precision. Itineraris
  Sistemas de referencia. Coordenadas, conversores. Unidades de medida, precisión. Itinerarios
  Systèmes de référence. Coordonnées, convertisseurs. Unités de mesure, précision. Itinéraires
  Reference systems. Coordinates, converters. Measurement units, precision. Itineraries
   
  [PDF] (ca)
     
     
     
     
     
     
     
     

  Arbres monumentals a Internet
Arbes monumentaus en Internet
Árboles monumentales en Internet
Arbres monumentaux sur Internet
Monumental trees on the Internet

Una selecció de Fonts d'informació (TV, multimèdia, web, etc.)
Ua seleccion de Hònts d'informacion (TV, multimèdia, web, eca.)
Una selección de fuentes de información (TV, multimedia, web, etc.)
Une sélection des sources d'information (télévision, multimédia, web, etc.)
A selection of information sources (TV, multimedia, web, etc.)
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
  Multimedia 1. Catalunya: Videos (i TV, multimèdia, web, etc.) d’Arbres monumentals
   
   
   
   
   
  Multimedia 2. Altres Videos (i TV, multimèdia, web, etc.) d’Arbres monumentals
     
     
     
     
  Fonts d'informació en general  Enllaç
Hònts d'informacion en generau
Fuentes de información en general
Sources d'information en général
Information sources in general
(ca, es, fr, en)
 
 
 
 
   
   
  [PDF] 1. Arbres monumentals de Catalunya | Arbes monumentaus de Catalonha | Árboles monumentales de Cataluña | Arbres monumentaux de Catalogne | Monumental trees in Catalonia Abreviatures / Abreviaturas / Abréviations / Abbreviations: (cod. Inf), [format], (ca, es, fr, en, …), (m, m³, ha…) ►▌ [al final / al final / à la fin / in the end]

[PDF] 2. Arbres monumentals (Món) / Arbes monumentaus (Mon) / Árboles monumentales (Mundo) / Arbres monumentaux (Monde) / Monumental trees (World) 2 incl.: Generalitats, simbolisme, curiositats, poemes... / Generalidades, simbolismo, curiosidades, poemas... / Généralités, symbolisme, curiosités, poèmes... / Generalities, symbolism, curiosities, poems...
 
 
 
 
     
     
     
     

  Jornades d'arbres monumentals
Jornades d'arbes monumentaus
Jornadas de árboles monumentales
Journées des arbres monumentaux
Monumental tree conferences
Jornades: Barcelona 1997, Alcalá de Henares 2005, Alcoi 2008, València 2016...
 
 
 
 
  (ca, es, en, pt)
     
     
     
     
  Arbres de Nadal (Catalunya)
Arbes de Nadau (Catalonha)
Árboles de Navidad (Cataluña)
Arbres de Noël (Catalogne)
Christmas trees (Catalonia)
 
 
 
 
 
    Arbres de Nadal
     
     
     
     
  Gegants del Món
Gigants deth Mon
Gigantes del Mundo
Géants du monde
World Giants
 
 
 
 
  [PDF] Gegants del Món, Gigantes del Mundo. Borràs, B. & Parés, E., Làmines: Martin, R., 1997 (ca, es)
     
     
     
     

  Rètols que parlen, simbologia
Pancartes que parlen, simbologia
Carteles que hablan, simbología
Affiches parlants, symbologie
Talking posters, symbology
 
 
 
 
  [PDF] Rètols (2016) : Aquest rètols incorporen: simbologia, història i singularitat. S’afegeix un comentari que pot fer referència tant a la importància simbòlica de l’arbre (poemes, llegendes, ús tradicional, escuts municipals, etc.), com a fets històrics, o particularitats morfològiques i dimensions. Aquest document és una part de “Arbres i arbredes monumentals de Catalunya, 28 anys de protecció" (2016)
 
   
  [PDF] Exemples de rètols  (2016; AM, AC, AL) amb les mides i format, incorporen el nom de l’arbre i matrícula, l’espècie botànica, el municipi, la comarca i també alguns elements simbòlics, històrics i de singularitat.