Jornades d'Arbres monumentals Jornades d’Arbes monumentaus Jornadas de Árboles Monumentales Journées des Arbres Monumentaux Monumental Trees Workshops
A continuació podeu consultar la documentació de conjunt (originals i/o traduccions), sobre els Arbres monumentals de Catalunya elaborada per a les Jornades especialitzades indicades.

A les primeres, Barcelona, 1997. 1r. Simpòsium sobre Arbres Monumentals i Singulars / 1.er Simposio sobre Árboles Monumentales y Singulares hi ha tota la informació aportada pels participants (CCAA i Portugal).

En els casos que els documents facin referència a Catalunya, també contenen les conclusions generals de les Jornades corresponents.

Les Jornades s’identifiquen pel lloc i l’any de celebració malgrat que l’edició definitiva pugui ser posterior. Les dades corresponen a l’any de l’edició.

 

DOCUMENT

LLOC, ANY, JORNADA

A   B   C


  1. Barcelona, 1997
.1r. Simpòsium sobre Arbres Monumentals i Singulars / 1.er Simposio sobre Árboles Monumentales y Singulares 
  (3 documents; ca, es, pt)

(ca) (es)
[també Llibre en paper]


  2. Alcalá de Henares, 2005. “
Arbres monumentals de Catalunya, 18 anys de protecció” (Annexos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Apèndix)

(ca) (es) (en)
[ca, es] Annexos 1, 2, 4


  3. Alcoi, 2008
. "Arbres monumentals de Catalunya, 21 anys de protecció. Actuacions més freqüents"; Làmines
      Annexos
1, 2, 4 actualitzats. (Annexos 0, 3, 5 à any 2005)

  (ca)

 
  4. València, 2016
. "Arbres i arbredes monumentals de Catalunya, 28 anys de protecció"


(ca) Pòster

 
 
5. Tarragona, 2007. "Els arbres monumentals de Catalunya"

(ca)

 
 
6. Santa Coloma de Farners, 2013. "Arbres i arbredes monumentals i boscos madurs de Catalunya"


 (ca) = català; (es) = español; (en) = English; (pt) = português

 
[1] |1997| Arbres monumentals de Catalunya, 10 anys de protecció. 1997, Barcelona
     
  1. Barcelona, 1997
   
  1r. Simpòsium sobre Arbres Monumentals i Singulars / 1.er Simposio sobre Árboles Monumentales y Singulares (10 anys des de la primera protecció / 10 años desde la primera protección)

Va ser organitzat per la Generalitat de Catalunya i per la Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA), filial de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), als 10 anys de la primera declaració d’arbres monumentals feta per la Generalitat de Catalunya.

Hi va haver presencia de diferents CCAA i de Portugal

(3 documents; ca, es, pt)

[PDF] Doc. A
Introducció general (2016). Ponències (8). Conclusions i resum (ca, es, en, pt). Visita a arbres monumentals. Altres. Assistents / Introducción general. Ponencias (8). Conclusiones y resumen. Visita a árboles monumentales. Otros. Asistentes.

[PDF] Doc. B
Comunicacions (16) / Comunicaciones (16).

[PDF] Doc. C
Imatges del Simpòsium: Rodanxes d’arbres singulars. Pòsters. Fotos del Simpòsium. Visita a arbres monumentals / Imágenes del Simposio: Rodajas de árboles singulares. Posters. Fotos del Simposio. Visita a árboles monumentales.

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
  Cada document és en la llengua en què els seus autors el van entregar / Cada documento está en la lengua en que sus autores lo entregaron: (ca) = català; (es) = español; (pt) = português
 
     
     
[2] |2005| Arbres monumentals de Catalunya, 18 anys de protecció
     
  2. Alcalá de Henares, 2005.
   
  "Arbres monumentals de Catalunya, 18 anys de protecció" in:
2º Encuentro de Árboles monumentales y singulares
(Annexos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 (referències al 1r Simpòsium de Barcelona 1997), 7; Apèndix)

[PDF] [ca, es]
[PDF] (Ponència. Pròleg, conclusions i índex de les Jornades / Ponencia original. Prólogo, conclusiones y índice de las Jornadas)

Annexos inclosos / Anexos incluidos:
0. Petit glossari-resum / Pequeño glosario-resumen
3. Dimensions i característiques dels arbres singulars (ampliació) / Dimensiones y características de los árboles singulares (ampliación)
5. Exemples de rètols / Ejemplos de carteles
(Annexos 1, 2, 4 actualitzats à any 2008)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Correspon al llibre: 2006. Arbres monumentals de Catalunya. 18 anys des de la primera protecció / Árboles monumentales de Cataluña, 18 años desde la primera protección. Barcelona: Generalitat de Catalunya (Text corregit; Jornades d’Alcalá de Henares, 2005; àmplia bibliografia).
 
     
     
[3] |2008| Arbres monumentals de Catalunya, 21 anys de protecció. Actuacions més freqüents. 2008, Alcoi.
     
  3. Alcoi, 2008
   
  [PDF] [ca]
"Arbres monumentals de Catalunya, 21 anys de protecció. Actuacions més freqüents" in:
3es Jornades estatals sobre arbres monumentals i singulars.
(Ponència i làmines. Índex, pròleg i conclusions de les Jornades)

[PDF] [es]
"Árboles monumentales de Cataluña, 21 años de protección. Actuaciones más frecuentes"
3as Jornadas estatales sobre árboles monumentales y singulares.
(Ponencia original y láminas. Índice, prologo i conclusiones de las Jornadas)

[PDF] [en]
"Monumental trees of Catalonia, 21 years of protection. Most frequent actions"
3rd Spanish Conference on Monumental and singular trees.
(Lecture and plates; Index, introduction and conclusions of the Conference)


[PDF] [ca, es]
Annexos 1, 2, 4 actualitzats:
1. Arbres monumentals / Árboles monumentales
2. Arbres i arbredes declarades (resum quantitatiu) / Árboles y arboledas declarados (resumen cuantitativo)
4. Rànquing / Ranking
(Annexos 0, 3, 5 à any 2005)
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
     
     
[4] |2008| Arbres monumentals de Catalunya, 21 anys de protecció. Actuacions més freqüents. 2008, Alcoi.
     
  4. València, 2016.
   
  [PDF] [ca]
Arbres i arbredes monumentals de Catalunya, 28 anys de protecció" in:
Jornada commemorativa:10 Anys de la Llei de patrimoni arbori monumental de la Comunitat Valenciana.
 
 
   
   
  Ponència i 70 diapositives -arbres monumentals i rètols que parlen.
     
     
[5] |2007| Els arbres monumentals de Catalunya, avui PÒSTER
     
  5. Tarragona, 2007.
   
  [PDF] [ca]
Congrés Forestal
 
 
  Pòster
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
[6] |2013| Arbres i Arbredes Monumentals i boscos madurs de Catalunya
     
  6. Santa Coloma de Farners, 2013
   
  [PDF] [ca]
"Arbres i Arbredes Monumentals i Boscos Madurs de Catalunya" in:
2es Jornades sobre Boscos madurs.
 
 
   
   
     
  Completen la Ponència les diapositives i rètols que parlen incloses a: "4. Arbres i arbredes monumentals de Catalunya, 28 anys de protecció (2016)"
2es Jornades sobre Boscos madurs -Text corregit. Ponència. índex de les Jornades-
 
   
   
   
   
   
     
  La xerrada és inclosa en el llibre:
  [PDF] [ca]
Mallarach, J.M. et al. (coord.) 2013. Reptes per preservar els boscos madurs a Catalunya. II Jornades sobre boscos madurs. Santa Coloma de Farners.